Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) niniejszym, zgodnie z art. 13 RODO, informuję, jak niżej:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Kancelaria Radcy Prawnego Stanisław Urbańczyk z siedzibą w  Świeradowie Zdroju, ul. Myśliwska 13,
 2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz  z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest: Stanisław Urbańczyk z którym można  skontaktować się pod adresem e-mail: urbanczyk@op.pl,  adresem korespondencyjnym  ul. Myśliwska 13, 59-850 Świeradów Zdrój  oraz nr.  tel.  602-820-744.
 3. Podstawą  przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy na usługę noclegową (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą.
 4. Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa/tj. osób, których dotyczą i są one  przetwarzane w celu identyfikacji i rezerwacji pobytu, rozliczenia za pobyt, jak również związanego z tym pobytem uiszczenia opłaty uzdrowiskowej oraz  zapewnienia prawidłowej realizacji umowy pobytu w naszym obiekcie „Leśniczówka Salamandra” ul. Myśliwska 13, 59-850 Świeradów-Zdrój. Podaje Pan/Pani swoje dane dokonując wpłaty zadatku na rezerwację pobytu, przelewem na   konto bankowe.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania i rozliczenia  usługi.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym: usługi informatyczne, usługi rachunkowe. Powyższe każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzania przetwarzania danych osobowych.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane komercyjnie podmiotom trzecim ani  do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, żadne decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (profilowanie).
 8. Administrator przetwarza dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych z uwzględnieniem innych przepisów dotyczących czasu przechowywania dokumentacji  m. in. finansowo-księgowej.
 9. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do treści  jego danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, z uwzględnieniem krajowego prawa.
 10. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.